Општи услови за деловно работење

Последно ажурирано: 01.08.2023

Податоците, информациите и апликациите на Optispin.net им се достапни на корисниците кои подлежат на условите и ограничувањата наведени подолу.

Изведба

Веб-страницата Optispin.net е во сопственост на Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (во натамошниот текст: Optispin.net) и е водечки словенечки сајт за споредбено нарачување и следење на понуди од различни телекомуникациски оператори. Со помош на надворешни партнери, Optispin.net ги истражува понудите на повеќето телекомуникациски провајдери и ви нуди можност да се јавите и да нарачате телекомуникациски услуги прилагодени на вашите потреби преку сајтот.

Одговорност

Содржината на веб-сајтот не претставува официјална информација освен ако не е изрично наведено. Податоците, информациите и веб-апликациите достапни на или преку веб-сајтот Optispin.net се предмет на промена во секое време и без најава. Користењето на веб-сајтот е на Ваш сопствен ризик. Ниту Optispin.net, ниту било кое друго правно лице вклучено во креирањето или одржувањето на веб-сајтот не е одговорно за директна или индиректна штета што произлегува од пристапот, користењето или неможноста да се користат податоците, информациите и апликациите на веб-сајтот. Optispin.net не ја гарантира точноста на податоците добиени од други субјекти. Одговорноста на Optispin.net за штетите што ги претрпеле корисниците на сметка на горенаведеното е целосно исклучена.

Користење и заштита на лични податоци

Нашата политика за заштита на личните податоци е опишана во Политиката за приватност.

Корисници на веб-сајтот

Секое користење на веб-сајтот Optispin.net што не одговара на нормалната употреба од страна на лицето е забрането, претставува економска штета и ќе биде пријавено до надлежните органи за спроведување на законот. Нормалната употреба е дефинирана како употреба без софтвер (пајаци, скрипти, итн.) и нормален број на барања за пристап во даден временски период, при што максимум 2 барања во секунда се сметаат за нормални.

Корисниците на веб-сајтот можат да бидат анонимни или регистрирани. Анонимните корисници можат да користат бесплатни услуги (на пр. да извршат пресметка на информации, да побараат, да се регистрираат, да читаат…). Регистрираните корисници добиваат пристап до понуди од повеќето телекомуникациски оператори кои не се достапни за нерегистрирани корисници. Регистрираните корисници внесуваат лични податоци преку онлајн формулар за да ги исполнат договорените обврски. Доколку информациите се нецелосни или неразбирливи, не преземаме никаква одговорност за пристап до понудата.

Опсег на користење на бази на податоци и права на интелектуална сопственост

Корисниците на веб-сајтот треба да ги забележат следните факти:

  • Базите на податоци на информацискиот систем Optispin.net – во целост и како поединечни делови на системот – се заштитени со Законот за авторско право и сродни права.
  • Податоците содржани во онлајн услугите Optispin.net се дел од базите на податоци во смисла на одредбите од Законот за авторско право и сродни права.
  • Марката Optispin.net е заштитена како услужна марка или трговска марка според Кодексот за индустриска сопственост.

Законот за авторско право и сродни права  меѓу другото, пропишува дека корисникот може да користи само квалитативно и/или квантитативно незначителни делови од базите на податоци или до степен што е предвиден за анонимни или регистрирани корисници во рамките на достапните веб-апликации. Секоја друга форма на откривање или ставање на располагање на трети страни (на пр. објавување на серверот на трето лице или корисник, дуплирање во други документи итн.) е изрично забрането. Оваа забрана се однесува на сите облици на употреба кои излегуваат надвор од опсегот на сопствената употреба. Особено, следниве практики се забранети:

  •  Употреба на значајни делови (квалитативни и/или квантитативни) од базите на податоци (на пр. претставување на структурата на базата на податоци, делови од структурата на базата на податоци, групи на записи итн.).
  • Користење на базите на податоци спротивно на нивната нормална употреба или на начин што може да им наштети на интересите на Optispin.net (на пр. систематска и повеќекратна употреба на несуштински делови од базите на податоци итн.).
  • Збирка на суштински делови (квалитативни и/или квантитативни) бази на податоци со специфични софтверски решенија,
  • Бришење на повикување на извори.

Исто така, забрането е отстранување или замена на знаците Optispin.net доколку тие се појавуваат на поединечни податоци и информации. Корисникот е одговорен за секоја штета предизвикана на Optispin.net со прекршување на горенаведените услови и ограничувања.

Користење на податоци и информации од веб-сајтот

Ниту еден податок или информација од веб-сајтот не смее да се користи за комерцијални цели без согласност на Optispin.net. Податоците и информациите од веб-сајтот не смеат да се собираат во јавни или приватни бази на податоци.

Публикациите во која било друга форма не се дозволени освен ако тоа не е изрично наведено со поединечните податоци и информации. Податоците и информациите на веб-сајтот корисникот може да ги преземе за сопствена употреба на сопствените системи без промена на авторските права и други правни известувања. Дозволено е печатење на податоци и информации за читање за лични или некомерцијални цели. Забрането е копирање, препраќање, повторно објавување, менување, испраќање или на друг начин ширење на податоците и информациите без претходна писмена дозвола од Optispin.net.

Врски до сајтови

Врските до веб-сајтот или почетната страница и/или поединечни потстраници се дозволени само со писмена согласност на Optispin.net.

Страниците на веб-сајтот може да содржат и врски до други веб-локации, кои не се одржуваат од Optispin.net и затоа Optispin.net не е одговорен за содржината на овие веб-локации.

Пристапност на веб-сајтот

Optispin.net се обврзува да им обезбеди на корисниците непречено користење на веб-сајтот – под нормални услови 24 часа на ден. Од технички причини (одржување и/или замена на опрема), Optispin.net го задржува правото на кратки прекини на веб-сајтот или прекини на пристапот, генерално по 20:00 часот.

Решавање на спорови

Сите спорови кои произлегуваат од користењето на веб-сајтот што ги прекршува одредбите на Општите услови за користење на веб-сајтот Optispin.net ќе се решаваат спогодбено помеѓу корисниците и Optispin.net. Доколку тоа не е можно, судот во Нова Горица е надлежен за решавање на споровите.

За колачињата

Сè за употребата на колачиња е опишано во политиката за приватност.

Вашата доверба ја сфаќаме сериозно!

Имав многу пријатно искуство - без многу сурфање на интернет и исцрпни споредби, најдов многу добар пакет.

— Бранко Лазов - Куманово

Бев задоволен од брзиот одговор и договорот со консултантот. Само се надевам дека сè ќе остане така и ќе функционира добро.

— Александар Иванов - Скопје

Во рок од пет дена ги имав сите понуди! Брз одговор, многу сум задоволен од услугата.

— Виолета Крстева - Битола

Пониските примања ги принудуваат луѓето да ги оптимизираат трошоците и семејниот буџет, а ние баравме нешто што ни одговара. Професионални, пријателски, брзи, ефикасени. Ја препорачувам оваа услуга!

— Марија Илова - Скопје

Многу корисно затоа што потребна ви е само една минута и на тој начин се трудиш да го оптимизираш твојот провајдер. ???? Консултантот ни се јави сам и брзо се одлучивме за опција.

— Ристо Камчев - Штип
1000+
посетители дневно
заштеда до 12000
денари
96%
задоволни корисници
30000
реализирани договори

Партнери